Postępowanie AEZ/S-150/2017

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

  • Ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ SIWZ
  • Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • Załącznik 1.1 Formularz cenowy
  • Załącznik 2.1 Opis przedmiotu zamówienia WUM
  • Załącznik 2.2 Opis przedmiotu zamówienia SPCSK
  • Załącznik 3 JEDZ (do edycji w serwisie eESPD)
  • Załącznik 4 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • Załącznik 5 oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej/braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne/niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
  • Załącznik 6 Wzór umowy