Postępowanie AEZ/S-055/2018

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

 • Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 20.04.2018 r.
 • SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Sprostowanie treści SIWZ 27.04.2018 r.
 • Zmiana terminu otwarcia ofert Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 22.05.2018
 • Zmiana terminu otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w DUUE 25.05.2018 r.
 • Załącznik 1 Formularz ofertowy zmieniony 27.04.2018 r.
 • Załącznik 2 Formularz wymagań funkcjonalnych
 • Załącznik 3 Wzór umowy zmieniony 27.04.2018 r.
 • Załącznik 4 JEDZ z dnia 20.04.2018 r. do edycji w serwisie eESPD
 • Załącznik 5 Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik 6a Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 • Załącznik 6b Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 • Załącznik 6c Oświadczenie niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 • Załącznik 7 Wykaz usług
 • Załącznik 8 Wykaz osób