Postępowanie AEZ/S-025/2017

02-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )

  • Ogłoszenie o zamówieniu 2.08.2017 r.
  • SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • Załącznik 2 Opis przedmiotu zamówienia - Formularz wymagań funkcjonalnych
  • Załącznik 3 Wzór umowy
  • Załącznik 4 JEDZ z dnia 2.08.2017 r. do edycji w serwisie eESPD
  • Załącznik 5 Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik 6 Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej/braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne/niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
  • Załącznik 7 Wykaz usług
  • Załącznik 8 Wykaz osób