Postępowanie AEZ/S-019/2017

08-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

  • Ogłoszenie Ogłoszenie
  • SIWZ SIWZ
  • Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • Załącznik 2 Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik 3 JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) do edycji w serwisie eESPD
  • Załącznik 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp
  • Załącznik 5 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik 6 Wzór umowy