Postępowanie AEZ/S-034/2022

11-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/57433/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pipetującej, służącej do automatycznego przeprowadzania normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR oraz przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS (min. 48 w pojedynczym cyklu pracy urządzenia), spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 Formularz wymaganych warunków technicznych do SWZ oraz zgodnej z Protokołem dla zestawu odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), które Zamawiający wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych lub dla zestawu odczynników „równoważnych” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z poźn. zm.). Pod pojęciem równoważnego zestawu odczynników należy rozumieć wskazanie zestawu odczynników umożliwiających na oferowanej stacji pipetującej przeprowadzanie normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR, przygotowanie w pojedynczym cyklu pracy urządzenia min. 48 bibliotek do sekwencjonowania całoeksomowego, w sposób zgodny z Istotnymi postanowieniami Protokołu wykonanego dla odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), stanowiącymi Załącznik nr 2.1 do SWZ. Dokument oryginalny, stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )