Postępowanie AEZ/S-109/2022

04-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77078/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i aranżacji pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego na etapie wykonania robót budowlanych, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, w podziale na etapy: Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i aranżacji pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącej uszczegółowienie założeń i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Etap II – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu I, - z zachowaniem terminów określonych w Rozdziale IV SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )