Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako podmiot publiczny, kupując na rynku towary, usługi lub zlecając wykonanie robót budowlanych, zobowiązany jest stosować procedury ściśle określone dyrektywą 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wynikającą z przepisów prawa krajowego.
 
Biuro Zamówień Publicznych jest jednostką właściwą w sprawach zamówień publicznych. Nasze zadania polegają przede wszystkim na:

  • realizacji procedur w trybach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • opracowaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych;
  • wskazywaniu właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego; 
  • wspieraniu innych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz Kierowników projektów w realizacji procedur zakupowych;
  • działaniu edukacyjno‑informacyjnym w zakresie zamówień publicznych
wum