Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (8)

04-10-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/73893/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i zużywalnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf.

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

03-10-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/73815/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badania klinicznego (usługa CRO) oraz zapewnienie systemu eCRF w projekcie pod nazwą: "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell)"

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://wum.ezamawiajacy.pl

30-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/73719/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/73356/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2022

Przedmiot zamówienia: „Dostawa produktów leczniczych w podziale na pakiety do zastosowania w badaniu klinicznym (akronim badania STARLIGHT)”

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

23-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/73128/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., znak sprawy AEZ/S-102/2022

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

16-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/72451/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, usługi patrolu interwencyjnego oraz usługi zdalnego monitoringu w wybranych obiektach WUM (w godzinach nocnych i dni wolne od pracy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do umowy – Zakres ochrony oraz Załącznik nr 4 do umowy – Podstawowe obowiązki pracownika ochrony. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - wykonywanie usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ - zapewnienie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie aktualnej koncesji, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U 2021.0.1995 t.j.).

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

09-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71898/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-107/2022

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

02-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71334/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022,

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )