Platforma zakupowa WUM

Aktualne postępowania (6)

09-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/69168/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/68926/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie 1)

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/68908/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09, 18 02 01*, 18 02 02*, 18 02 03, określonych w treści Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) oraz stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 18.09.2022 r.), z zachowaniem miejsc odbioru i częstotliwości odbioru odpadów, określonych w Załączniku nr 3 do Projektu umowy (Harmonogram odbioru odpadów) oraz ww. Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/67912/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo na potrzeby badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy.”

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/66823/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-083/2022 Pakiet 1 Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy Pakiet 2 Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych Pakiet 3 Trenażer nauki cewnikowania pęcherza Pakiet 4 Trenażer do badania ucha Pakiet 5 Trenażer nauki badania oka Pakiet 6 Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych Pakiet 7 Trenażer nauki pielęgnacji ran Pakiet 8 Trenażer do badania per rectum Pakiet 9 Trenażer do nauki dostępów dożylnych u noworodków i niemowląt Pakiet 10 Trenażer nauki konikotomii i konikopunkcji Pakiet 11 Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

11-07-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/66238/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )