Aktualne postępowania (14)

25-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

25-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

24-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i chłodniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 Zestaw urządzeń do analizy składu i parametrów ciała, 1 kpl. Pakiet 2 Chłodziarka, 1 szt. Pakiet 3 Wirówka laboratoryjna, 1 szt. Pakiet 4 Silnik endodentyczny, 8 szt.

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

24-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

22-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2A oraz ul. Pawińskiego 3C w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

22-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek; Pakiet 2 – Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem; Pakiet 3 – Dostawa agregatu chłodniczego z akcesoriami; Pakiet 4 – Dostawa wirówki laboratoryjnej; Pakiet 5 – Dostawa stolika operacyjnego dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 17 )

18-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

17-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

16-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do pokoi studenckich Pakiet 2 – meble biurowe Pakiet 3 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 4 – stolik zabiegowy

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

11-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Domu Studenta DS2 bis do przepisów p.poż. i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znak sprawy AEZ/S-056/2018

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, urządzeń poligraficznych centralnego wydruku oraz urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego dla tych urządzeń, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia poligraficzne centralnego wydruku - 13 szt. Pakiet 2 – Urządzenie produkcyjne do druku kolorowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

 • Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 20.04.2018 r.
 • SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Sprostowanie treści SIWZ 27.04.2018 r.
 • Zmiana terminu otwarcia ofert Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 22.05.2018
 • Zmiana terminu otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w DUUE 25.05.2018 r.
 • Załącznik 1 Formularz ofertowy zmieniony 27.04.2018 r.
 • Załącznik 2 Formularz wymagań funkcjonalnych
 • Załącznik 3 Wzór umowy zmieniony 27.04.2018 r.
 • Załącznik 4 JEDZ z dnia 20.04.2018 r. do edycji w serwisie eESPD
 • Załącznik 5 Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik 6a Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 • Załącznik 6b Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
 • Załącznik 6c Oświadczenie niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 • Załącznik 7 Wykaz usług
 • Załącznik 8 Wykaz osób

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych All-in-One (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa przełączników sieciowych (2 szt.) Pakiet 3 – Dostawa serwera (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

18-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )