Aktualne postępowania (5)

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 26 )

17-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-028/2017

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu oraz Zastępcy Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 5: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 6: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 7: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 8: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 9: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 27 )

17-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 4 Aparat EKG – 1 szt., Pakiet 5 Monitor CNAP – 1 szt., Pakiet 6 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 7 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 8 Negatoskop – 1 szt., Pakiet 9 System do odsysania materiału biologicznego – 2 komplety, Pakiet 10 Wytrząsarka do hodowli bakterii z inkubacją – 1 szt., Pakiet 11 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 29 )

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 10 )

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik 1 Formularz ofertowy
  • Załącznik 2 Formularz wymaganych warunków technicznych
  • Załącznik 3 JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) do edycji w serwisie eESPD
  • Załącznik 4 Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • Załącznik 5 Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej/braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne/niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
  • Załącznik 6 Wykaz dostaw
  • Załącznik 7 Wzór umowy