Aktualne postępowania (11)

24-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi systemu audio-video złożonego z zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk sterowania, obsługującego 3 sale wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 7 )

21-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników Qiagen i Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

21-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

21-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2017 do godziny 12:30

Załączniki ( 12 )

19-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych, w celu przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 10 )

  • ogłoszenie
  • SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • załącznik 1 formularz ofertowy
  • załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia
  • załącznik 3 wzór umowy
  • załącznik 4 JEDZ (do edycji w serwisie eESPD)
  • załącznik 5 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • załącznik 6 oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej/braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne/niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
  • załącznik 7 wykaz usług
  • załącznik 8 wykaz osób

19-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa klastra urządzeń firewall wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 3: Dostawa przełączników sieciowych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

18-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 Pakiet 2 – Przebudowa w budynku Centrum Dydaktycznego Pakiet 3 - Wykonanie schodów terenowych zewnętrznych przy budynku Zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

14-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: stół operacyjny (1 szt.), Pakiet 2: łóżko intensywnej opieki medycznej (1 szt.), Pakiet 3: łóżko porodowe (1 szt.), Pakiet 4: łóżko dla noworodka (1 szt.), Pakiet 5: lampy zabiegowe mobilne (2 szt.), Pakiet 6: defibrylatory automatyczne treningowe AED (6 szt.), Pakiet 7: defibrylatory manualne z kardiowersją i symulacją przezskórną (6 szt.), Pakiet 8: wózek zabiegowo-opatrunkowy (1 szt.), Pakiet 9: wózki reanimacyjne (2 szt.), Pakiet 10 poz. 1: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 10 poz. 2: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 11: przenośniki taśmowo-rolkowe (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 11” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 i 2.11 oraz w Formularzach cenowych zawierających wymagane warunki techniczne, które stanowią Załącznik nr 2.10 poz. 1 i 2.10 poz.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 32 )

13-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-131/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

11-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej 2. Pakiet 2 – Dostawa mikroskopu biologicznego 3. Pakiet 3 – Dostawa miernika stabilizacji implantu i procesu osteointegracji; 4. Pakiet 4 – Dostawa wyposażenia do mikroskopów 5. Pakiet 5 – Dostawa głowic przezprzełykowych itp. 6. Pakiet 6 – Dostawa spektrometru 7. Pakiet 7 – Dostawa laboratoryjnego pieca wysokotemperaturowego. 8. Pakiet 8 – Dostawa homogenizatora kulkowego 9. Pakiet 9 – Dostawa zestawu do western blottingu

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

07-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )